ขอเชิญประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ประจำปี 2560 ครั้งที่ 15

เรื่อง ขอเชิญประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA
เรียน ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.จดหมายเชิญ พร้อม แบบตอบรับและกำหนดการ

 

เนื่องด้วย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และสมาคมโรงแรมไทย มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมสมาชิกร่วมทั้งสองสมาคมฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 15 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 – 16.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ

 

การประชุมครั้งนี้พิเศษเป็นอย่างยิ่ง ทั้งสองสมาคมฯได้รับเกียรติจาก ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนศักดิ์ ปฎิมาประกร เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวนโยบายการท่องเที่ยวไทย” ต่อด้วยการสรุปสถานการณ์การตลาดและแนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2560 โดย นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และ นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย และปิดท้ายด้วยการวิพากษ์การตลาด รายการ จอมยุทธการตลาด โดย คุณลักขณา จำปา และ อาจารย์สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล หัวข้อ “ ท่องเที่ยวไทย ภายใต้มุมมองนักการตลาด ” เพื่อเสริมความรู้ให้กับสมาชิกของทั้งสองสมาคมฯ อย่างเต็มที่
Form of release order motilium composition and packaging.
 

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ กรุณาส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่โทรสารหมายเลข 0 – 2237-6045 จักเป็นพระคุณยิ่ง (เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด หากสมาชิกท่านใดที่แจ้งตอบรับแล้ว ไม่สามารถมาร่วมได้ ขอความกรุณาแจ้งสละสิทธิ์ล่วงหน้า)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ                                                            ขอแสดงความนับถือ
****ส่งทางอีเมล*****                                                     *****ส่งทางอีเมล*****
( นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ )                                ( นายเจริญ วังอนานนท์ )
นายกสมาคมโรงแรมไทย                                        นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

เอกสารที่แนบมาด้วย

1.016_ขอเชิญประชุมสมาชิกร่วม-ATTA-THA-ม-ค-2017.doc

Comments

comments