ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระรามสี่ สีลม กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระรามสี่ สีลม กรุงเทพฯ

เรียน      ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระรามสี่ สีลม กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 

วาระที่ 1               เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2               รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วาระที่ 3              พิจารณารายงานกิจกรรม และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 4               พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำปี 2560

วาระที่ 5               แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 6               เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 7               บรรยายพิเศษTourism Thailand 4.0  โดย คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์  ( อ.ไอซ์  เจ๊กเม้ง )

 

ลำดับวาระการประชุมโดยสังเขป  ดังนี้

               09.30 น.  –  10.00 น.          ลงทะเบียน

               10.00 น.  –  12.00 น.          เริ่มเข้าวาระการประชุม

               12.00 น.  –  13.30 น.          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

เนื่องจาก การประชุมใหญ่แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด  ปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิกจำนวน  1,589 ราย ซึ่งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมจำนวน 398 ราย จึงจะครบองค์ประชุม   สำหรับรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2560 และงบดุลประจำปี 2560 สมาคมฯจะจัดส่งมายังท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website:  www.atta.or.th

Facebook:  ATTA Thailand

ดาวน์โหลดเอกสาร  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

Comments

comments