ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และรางวัล SMEs Start up Awards ปี ๒๕๖๐ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และรางวัล SMEs Start up Awards ปี ๒๕๖๐

เรื่อง     ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และรางวัล SMEs Start up Awards ปี ๒๕๖๐

 

เรียน    ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.ใบสมัครเข้าร่วมประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และรางวัล SMEs Start up Awards ปี ๒๕๖๐
ด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการประกวด SMEs National & Start up Awards ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และรางวัล SMEs Start up Awards ปี ๒๕๖๐  เพื่อวัตถุประสงค์สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ทำการพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล

 

สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกฯทราบ  โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดสามารถ Download ใบสมัคร และคู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัล และสมัคร online ได้ที่ http://smesnationalawards.com/  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานการรับสมัคร คุณพรพรหม บุญถนอม โทรศัพท์ ๐๙ ๗๒๒๔ ๙๙๓๓ โทรสาร ๐ ๒๙๓๑ ๗๘๗๐ อีเมล์ onart.project@gmail.com   สมัครออนไลน์ได้ที่  http://smesnationalawards.com/?page_id=1989
Prescribed buy cipro inflammation of the bladder.
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  : SMEs National & Start up Awards 2017

Comments

comments