ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 – 21 กันยายน 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 – 21 กันยายน 2561

ดาวน์โหลด  1. กำหนดการเดินทาง  2. แบบตอบรับเข้าร่วมเดินทาง

เรียน       ท่านสมาชิก

ตามที่รัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย  เพื่อกระตุ้นการเดินทางสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน สมาคมฯ จึงกำหนดจัดงานส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวจีนให้เดินทางมาประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 16 21 กันยายน 2561 ณ เมือง เทียนจิน,ชิงเต่า, เหอเฝ่ย, นานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสี่เมืองดังกล่าวมีประชากรถึงสองร้อยห้าสิบล้านคน สามารถส่งเสริมและขยายด้านการตลาดได้เป็นอย่างมาก  ด้วยการให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทย

ได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่และนำเสนอรายการนำเที่ยวคุณภาพเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ

 

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานฯในครั้งนี้ โปรดส่งใบตอบรับพร้อมชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนและส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจนมายังสมาคมฯ ที่เบอร์แฟกซ์ 02-237-6045

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณกุลสตรี  ข่มอาวุธ โทร.02-237-6046 -8 ต่อ 11  สมาคมฯ มีกำหนดรับสมัครจำนวน 80 บริษัท ขอสงวนสิทธิให้แก่สมาชิกที่จองก่อน ชำระเงินก่อน จนครบจำนวน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมฯ

————————-ATTA————————-

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS

33/42-43 Wall Street Tower Office Condominium

10th FL., Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak,

Bangkok 10500 THAILAND.

Tel : (662) 237-6046-8, Fax : (662) 237-6045

Email : info@www.atta.or.th, Website : www.atta.or.th

Comments

comments