ขอเชิญร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > Member Monthly Meeting > ขอเชิญร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2559
เรียน ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย
1. กำหนดการ
2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่ 36 ครั้งที่ 12 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และเชิญรับประทานอาหารว่าง) ณ ห้องบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02 262 1234

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้เชิญผู้อำนวยการจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเซี่ยงไฮ้ สำนักงานเฉิงตู และสำนักงานปักกิ่ง
ร่วมสนทนาทางไกลผ่านระบบสไกป์ (Skype) ในหัวข้อ “China Update ภายใต้สถานการณ์การจัดระเบียบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” เพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบข้อมูลในสถานการณ์ที่เป็นจริง และเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน/บริษัท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรณีมีผู้ติดตาม (เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 750 บาท) และโปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุม ด้วยการส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ได้ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 หรืออีเมล info@www.atta.or.th จักเป็นพระคุณยิ่ง

เอกสารแนบ
1. จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2559
2. วาระการประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2559
3. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2559
4. รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2559

Comments

comments