ขอเชิญร่วมเดินทางเยี่ยมชม ณ สัทธา อุทยานไทย ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 จังหวัดราชบุรี | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมเดินทางเยี่ยมชม ณ สัทธา อุทยานไทย ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร 1. ขอเชิญร่วมเดินทางเยี่ยมชม ณ สัทธา อุทยานไทย 2. กำหนดการเดินทางเยี่ยมชม ณ สัทธา อุทยานไทย 3. ใบตอบรับคณะ ATTA ณ สัทธา อุทยานไทย

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

ด้วย ณ สัทธา อุทยานไทย ราชบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรี และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดนำสมาชิกประเภทสามัญ เดินทางเยี่ยมชม ณ สัทธา อุทยานไทย ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรมไทยของจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียง การเดินทางครั้งนี้กำหนดให้ผู้ร่วมเดินทางเป็นสมาชิกสามัญจำนวน 70.ท่าน บริษัทละ 1 ท่าน โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากท่านใดสนใจกรุณาส่งใบตอบรับและชำระค่าเดินทางได้ที่สมาคมฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว”.เลขที่บัญชี 0111714681 เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งใบ Pay-in กลับมายังสมาคมฯทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail:.member@www.atta.or.th  ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ท่านใดจองก่อนชำระค่าเดินทางก่อนมีสิทธิ์ก่อนหรือเต็มตามจำนวน  เจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวกชพรรณ วันทนันกิจ และ นางสาวรัตน์สุดา หงษ์ฟ้อน โทร 0-2237-6046 ต่อ 24 , 16

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมฯ

 —————————–ATTA——————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468  Fax: +66 2 237 6045

Email: member@www.atta.or.th Website : www.atta.or.th

Facebook :  ATTA Thailand

Comments

comments