ขอเชิญร่วมเดินทาง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพฯ – เบตง – ปีนัง ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมเดินทาง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพฯ – เบตง – ปีนัง ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด    – กำหนดการเดินทาง   – ใบตอบรับ

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดนำสมาชิกสามัญจำนวน 60 ท่าน เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง กรุงเทพฯ – เบตง – ปีนัง ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม  2561 (ตามกำหนดการที่แนบ)

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เกิดความยังยืนในการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต, เสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดในพื้นที่และความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น และสมาคมฯมีความประสงค์ที่จะให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เช่นโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การเดินทางครั้งนี้ กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมเดินทางเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 60 บริษัท บริษัทละ 1 ท่าน  ค่าใช้จ่ายท่านละ 8,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับ, สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และชำระค่าเดินทางเป็นเงินสดได้ที่สมาคมฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี “สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว” เลขที่บัญชี 011-1-71468-1 เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งใบ Pay-in กลับมายังสมาคมฯทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th  ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 อนึ่งสมาคมฯ  ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทาง เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ  คุณกชพร  เณรเลียบ โทร 0-2237-6046-8 ต่อ 16

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments