ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน. ครั้งที่ 60 Thai.Travel.Industry.Tournament.(T.T.I.T) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน. ครั้งที่ 60 Thai.Travel.Industry.Tournament.(T.T.I.T)

เรื่อง     ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน  Thai.Travel.Industry.Tournament.(T.T.I.T)

เรียน   ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) ใบตอบรับ 

2) แผนที่สนามกอล์ฟ เดอะ วินเทจ คลับ บางนาตราด

เอกสารดาว์นโหลด : ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน. ครั้งที่ 60

ตามที่ สมาคมโรงแรมไทย (THA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมไทยธุรกิจ

การท่องเที่ยว (ATTA) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน.(THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT).

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้

สมาคมโรงแรมไทย (THA) เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน             การแข่งขันกอล์ฟประเพณี  ATTA / TAT / THA ครั้งที่ 60

วันแข่งขัน       วันศุกร์ที่  25  ตุลาคม  2562

สถานที่            สนามกอล์ฟ เดอะ วินเทจ คลับ บางนาตราด

ลงทะเบียน      เวลา  10.30 

SHOT  GUN    เวลา  12.00  น.

ค่าใช้จ่าย          กรีนฟี / แคดดี้ / อาหารกลางวัน และงานเลี้ยงตอนเย็น ท่านละ 1,700 บาท (รวม Vat7%)

         หากชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 จ่ายเพียงท่านละ 1,500 บาท (รวมVat 7 %)

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ

ทางโทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรือ E-mail : attaedu@www.atta.or.th  ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

และสมาคมฯ ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ โปรดนำของรางวัลมาเพื่อจับฉลากร่วมกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

( นายวิชิต  ประกอบโกศล )

นายกสมาคมฯ

Comments

comments