ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / TAT/ THA ครั้งที่ 52 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / TAT/ THA ครั้งที่ 52

เรื่อง      ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี  ATTA / TAT/ THA ครั้งที่ 52

เรียน      ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) ใบตอบรับ

2) แผนที่สนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และสมาคมโรงแรมไทย (THA)  ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ระหว่างหน่วยงาน THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT (T.T.I.T.) เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
Buy generic generic zoloft brand name price sertraline.
 

ชื่องาน                 การแข่งขันกอล์ฟประเพณี  ATTA / TAT/ THA  ครั้งที่ 52

วันแข่งขัน            วันอังคารที่  21  มีนาคม  2560

สถานที่                 สนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี

ลงทะเบียน           เวลา  10.00  น

SHOT  GUN       เวลา  12.00  น.

ค่าใช้จ่าย              กรีนฟีรวมแคดดี้ อาหารกลางวันและงานเลี้ยงตอนเย็น ท่านละ1,819 บาท (รวม Vat  7%)

 

หากชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม  2560 จ่ายเพียง ท่านละ  1,605 บาท (รวม Vat 7%)

 

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ  ทางโทรสารหมายเลข 0-2234-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th  ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 และสมาคมฯ  ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ โปรดนำของรางวัลมาเพื่อจับฉลากร่วมกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง
buy nolvadex online
 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

1.) คุณธนิตย์        แสวงพรรค        โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 12

2.) คุณสิรินพร     นทีสรรพวุฒิ       โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 14

3.) คุณกชพร        เณรเลียบ           โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 16

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

( นายเจริญ  วังอนานนท์ )

นายกสมาคมฯ

——————————————————————————————————————-

**ดาวน์โหลดใบสมัคร 067_ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA TAT THA ครั้งที่ 52

Comments

comments