ขอเชิญลงโฆษณาในหนังสือ ATTA Directory 2017-2018 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญลงโฆษณาในหนังสือ ATTA Directory 2017-2018

เรื่อง   ขอเชิญลงโฆษณาในหนังสือ ATTA Directory 2017-2018
เรียน  ท่านสมาชิกฯ
ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดทำหนังสือ ATTA Directory 2017 – 2018 รายชื่อสมาชิกประจำปี 2560 จำนวน 4,000 เล่ม (แจกสมาชิก 1,500 เล่ม และแจกองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีก 2,500 เล่ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในงานส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งสายการบินสถานทูต องค์กรที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

ในโอกาสนี้สมาคมฯ ได้แนบสัญญา และข้อมูลการจองลงโฆษณาในหนังสือ ATTA Directory 2017 – 2018 ของสมาชิกประจำปี 2560 และเงื่อนไขมาพร้อมกันนี้ ท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะลงโฆษณา กรุณาส่งสัญญาการลงโฆษณาพร้อม ARTWORK กลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่จองโฆษณาและชำระเงินก่อนโดยดูจากวันที่ชำระเงิน

 

ผู้ประสานงาน
1) คุณสิรินพร นทีสรรพวุฒิ โทร. 0-2237-6046 ต่อ 14 โทรสาร 0-2237-6045
E-mail: edu@www.atta.or.th, info@www.atta.or.th
Natural and synthetic generic deltasone which are easily absorbed from the gastrointestinal tract.
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ   แบบฟอร์มและรายละเอียดการลงโฆษณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
*** ส่งทาง E-mail ***
( นายวิชิต ประกอบโกศล )
นายกสมาคมฯ

Comments

comments