ขอเชิญสมัคร อนุญาตให้บริษัทของท่านเป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ส่วนการปฎิบัติภาคสนาม | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญสมัคร อนุญาตให้บริษัทของท่านเป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ส่วนการปฎิบัติภาคสนาม

ดาวน์โหลดเอกสาร  ขอเชิญสมัครรับมัคคุเทศก์ ฝึกอบรมปฎิบัติ ในหลักสูตรมัคคุเทศก์

เรียน  ท่านสมาชิกสามัญ ที่ใช้บริการมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ  จีน  และ บาฮาซา

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561ได้มีมติกำหนดให้โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ในภูมิภาค ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรข้างต้นกับสถานบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากกรมการท่องเที่ยวนั้น จะต้องมีการฝึกปฎิบัติงานในฐานะผู้ช่วยมัคคุเทศก์กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ผ่านการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือ ประมาณ 4 คืน 3 วัน จึงจะถือว่าสำเร็จการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์จากสถาบันการศึกษานั้นๆ

ในฐานะที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นสมาคมฯที่จำเป็นต้องใช้บริการจากมัคคุเทศก์อาชีพในการให้บริการการนำเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการได้มีข้อตกลงตามเงื่อนไขใดตามโปรแกรมนำเที่ยวระหว่างกัน ดังนั้น การฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ตามที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบริษัทนำเที่ยวที่เป็นสมาชิกของสมาคมในการเป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับผู้เข้ารับการอบรมวิชามัคคุเทศก์ ซึ่งในขณะฝึกงานเรียกว่า ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ซึ่งจะต้องเดินทางติดตามมัคคุเทศก์อาชีพที่ทางบริษัทนำเที่ยวเป็นผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการดูแลคณะนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์จะได้เรียนรู้กระบวนการเบื้องต้นในการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพในอนาคต ตั้งแต่การเรียนรู้โปรแกรมนำเที่ยว การรับเข้า-ส่งออก ณ ท่าอากาศยาน เทคนิคการใช้ภาษา การพูดบรรยาย ขั้นตอนการให้บริการต่างๆแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยทางคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เห็นว่าเป็นการเรียนรู้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนจบการอบรมและไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในอันดับต่อไป อีกทั้งบริษัทนำเที่ยวจะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินการฝึกงานของผู้ช่วยมัคคุเทศก์ที่บริษัทให้ความร่วมมือใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมมัคคุเทศก์อันจะมีส่วนช่วยในการกลั่นกรองและเพิ่มประสิทธิภาพของมัคคุเทศก์อาชีพอีกด้วย

ในการนี้ ทางสมาคมฯจึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านที่ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาบาฮาซา  ได้กรุณาตอบรับอนุญาตให้บริษัทของท่านเป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับให้ผู้เข้ารับการอบรมอาชีพมัคคุเทศก์ ตามที่กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร้องขอและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภาคสนาม ก่อนการประเมินผ่านการอบรมเพื่อไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในอันดับต่อไป

ทั้งนี้ขอความร่วมมือบริษัทได้กรอกแบบสอบถามที่แนบมานี้ ส่งกลับมายังสำนักงานใหญ่ของสมาคมฯ โดยส่งอีเมล info@www.atta.or.th หรือ แฟ็กซ์ หมายเลข 02-237-6045 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ โทร 02-237-6046-8 ต่อ 12 คุณธนิตย์  หรือ 19 คุณนภาวรรณ

สมาคมฯขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook:  ATTA Thailand

 

Comments

comments