ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+ 2017) ในบูทของสมาคมฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+ 2017) ในบูทของสมาคมฯ

เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+ 2017) ในบูทของสมาคมฯ
เรียน ท่านสมาชิกฯ

 
ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2017 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ธุรกิจท่องเที่ยวของผู้ประกอบการในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ขาย (Seller) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าให้กับผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจาก 60 ประเทศทั่วโลก
ในการนี้ สมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการตลาดของบริษัทสมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง สนับสนุนสมาชิกผู้ประกอบการท่องเที่ยวระดับ SME ให้สามารถเข้ามาร่วมในงาน TTM+2017 เป็นการขยายโอกาสและประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจของท่านสมาชิกต่อไป จึงเตรียมพื้นที่บูทจำนวน90 ตารางเมตร ภายใต้ชื่อ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว โดยจัดการให้มีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาร่วมเจรจาธุรกิจร่วมกับสมาชิกภายในบูทของสมาคมฯ ซึ่งสมาชิกสามารถทำการนัดหมาย ทางอิเลคทรอนิค purchase lioresal “Pre-Appointment Business Matching online ”
โอกาสพิเศษนี้ สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ โปรดสมัครโดยด่วนรับ 20 บริษัท มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสามัญ บริษัทละ 16,050.- บาท และสมาชิกสมทบ 21,400.- บาท (ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 
ท่านสมาชิกฯที่สนใจโปรดรีบส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯได้ที่เบอร์โทรสาร 02-2376045 หรือ อีเมล info@www.atta.or.th เพื่อทำ Pre Appointment ในระบบโดยด่วน ( 2 บริษัท ต่อ 1 Username) ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่จองก่อนและชำระเงินก่อน

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
**** ส่งทาง Email ****
(นายวิชิต ประกอบโกศล )
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  1.จดหมายเชิญเข้าร่วมพร้อมใบสมัคร

Comments

comments