ขอเชิญอบรมหลักสูตร “ การจัดทำบัญชีเดียวเล่มเดียวตามแนวทางสรรพากรและมาตรฐาน-การรายงานทางการเงิน ” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญอบรมหลักสูตร “ การจัดทำบัญชีเดียวเล่มเดียวตามแนวทางสรรพากรและมาตรฐาน-การรายงานทางการเงิน ”

เรื่อง       ขอเชิญอบรมหลักสูตร  “ การจัดทำบัญชีเดียวเล่มเดียวตามแนวทางสรรพากรและมาตรฐาน-การรายงานทางการเงิน

เรียน       ท่านสมาชิก

สิ่งที่แนบมาด้วย   1. กำหนดการ  2.แบบตอบรับ

ด้วยนโยบายจากกรมสรรพากรได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs         มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลดอัตราภาษี และได้ให้การส่งเสริมอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ด้วยนโยบาย ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน   ในส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน  5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท  ที่มาขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่   15 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยแจ้งกับกรมสรรพากรว่าต่อไปนี้จะทำบัญชีที่แสดงรายได้และงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) กรมสรรพากรจะไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติทางภาษีการลงบัญชีที่ถูกต้อง สามารถทำงานได้จริงสามารถวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับธุรกิจได้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีเดียว

ด้วยเหตุนี้  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว     จึงได้กำหนดจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิก โดยเชิญ คุณสมชาย  แสงรัตนมณีเดช  รองอธิบดีกรมสรรพากร  และ  ดร.สิงห์ชัย  อรุณวุฒิพงศ์   วิทยากร จาก ธรรมนิติ มาบรรยายในหลักสูตร    “การจัดทำบัญชีเดียวเล่มเดียวตามแนวทางสรรพากรและมาตรฐาน-การรายงานทางการเงิน”    ในวันพุธที่ 2  มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.30 น.   ณ ห้องซาลอนบี  ชั้น 2  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร   หลักสูตรดังกล่าว สามารถนับชั่วโมงได้สำหรับนักบัญชี   ท่านสมาชิกที่สนใจโปรดส่งแบบตอบรับ เพื่อสำรองที่นั่ง  กลับมายังสมาคมฯ  แฟ็กซ์ 02-237-6045 หรือ อีเมล info@www.atta.or.th; edu@www.atta.or.th   รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ  โทร 02-237-6046-8  จิรภัทร จิตต์ประสงค์ ต่อ 18  หรือ  สิรินพร  นทีสรรพวุฒิ  ต่อ 14    ( ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ตอบรับก่อน 200 ท่านแรก  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  1 บริษัท / 1 ท่าน       ท่านที่สอง มีค่าใช้จ่ายท่านละ  500 บาท )

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

 

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500

THAILAND.

Tel: 02 237 – 6046 – 8

Fax: 02 237- 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

เอกสารแนบ 1.  092_ขอเชิญอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีเล่มเดียว

2. แบบตอบรับการอบรม

Comments

comments