ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และลงทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตลาดท่องเที่ยวจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย – จีน
เรียน ท่านสมาชิกฯ

ด้วย กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดสัมมนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวล ๐๙.๐๐น. ณ ห้อง MSC Hall โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายด้านการส่งเสริมภาคอุสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย องค์ความรู้ด้านกฎหมาย การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว โรงแรม ร้านค้าอัญมณี ร้านอาหาร รถเช่า สถาบันการศึกษา เป็นต้น จำนวน ๕๐๐ คน

สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการสัมมนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (รับจำนวน ๕๐ ราย) และขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดท่องเที่ยวจีน ลงทะเบียนเพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย–จีน ในวันสัมมนาฯ ดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๑๔ ๒๐๕๘ หรือ ๐ ๒๒๑๙ ๔๐๓๑ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๔-๑๓๘๖
ภายในวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมาย และกำหนดการสัมนา
2. แบบตอบรับ
3. ใบสมัคร

 

—————————–ATTA———————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : www.atta.or.th และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook : ATTA Thailand

 

Comments

comments