ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี และเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH














ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี และเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดเอกสาร     1. กำหนดการเดินทาง   2. แบบตอบรับเข้าร่วมเดินทาง 

เรียน      ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Road Show to China 2019 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 31 พฤษภาคม 2562 ให้กับสมาชิกทั้งสามัญและสมทบจำนวน 60 ราย เดินทางไปพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี และเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีประชากรรวมกันถึง 150 ล้านคน เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย  และเป็นการนำเสนอสินค้าและรายการนำเที่ยวใหม่ๆของสมาชิกสมาคมฯ ในกิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดในโปรแกรมที่แนบมาด้วยนี้

 

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ หากท่านใดสนใจโปรดส่งใบตอบรับพร้อมชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนและส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจนมายังสมาคมฯได้ที่เบอร์โทรสาร 02-237-6045 หรืออีเมล info@www.atta.or.th ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานได้ที่ เบอร์โทร 02-237-6046 -8 คุณกุลสตรี (เชอร์รี่) ต่อ 11 หรือ คุณโชติยา (มิน) เบอร์ต่อ 22 ทั้งนี้ สมาคมฯ กำหนดรับสมัครผู้ร่วมคณะเดินทางจำนวนทั้งสิ้น 60 บริษัทๆ ละไม่เกิน 2 ท่าน  และ ขอสงวนสิทธิให้แก่สมาชิกที่จองและชำระเงินก่อนภายใน 3 วันหลังจากส่งใบตอบรับ

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments