ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) และร่างข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเรียน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) และร่างข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเรียน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
และร่างข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติเรียน

เรียน ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จดหมายเชิญ พร้อม กำหนดการประชุม และ แบบตอบรับ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 และ ข้อเสนอยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ.2579 และข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำไปใช้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป โดยจ้างบริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯดังกล่าว ใน วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ (สี่แยกลำสาลี) โทร.02-378-8000 ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวฯ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานการประชุม

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุม ตามวัน และ เวลา ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนฯดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี โดย สามารถติดต่อแจ้งเข้าร่วมได้ที่ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มวิจัยและแผนฯ โทร. 02-283-1500 ต่อ 1605 โทรสาร 02-356-0738,02-050-2328,02-356-0572 หรือ อีเมล Hathaipatr.Chirapathama@rolandberger.com โดยทางกระทรวงฯ พร้อมเปิดกว้าง และน้อมรับทุกความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่าน เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของการท่องเที่ยวไทย

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. 243_ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2

 

 

Comments

comments