ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน  2559
เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. กำหนดการ
2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน สมัยที่ 36   ครั้งที่  14  ในวัน พฤหัสบดี ที่  24  พฤศจิกายน  2559  ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และเชิญรับประทานอาหารว่าง)  ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แบงคอค แม่น้ำริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง  กรุงเทพฯ โทร: 02-688-1000

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้เชิญ วิทยากรจากกลุ่ม ATTA Next Gen ซึ่งประกอบธุรกิจท่องเที่ยว inbound ในตลาดต่างๆ และ ประกอบธุรกิจโรงแรม มาร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านสมาชิกฯในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่รับมือยังไงกับสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปัจจุบัน”  เพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ได้อัพเดท แลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจ อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว  พร้อมขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันหลังเสร็จสิ้นการประชุม   ทั้งนี้ ท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน/บริษัท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   กรณีมีผู้ติดตาม (เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท)  ทั้งนี้ โปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ได้ทางโทรสารหมายเลข  02-237-6045  หรืออีเมล info@www.atta.or.th   จักเป็นพระคุณยิ่ง
Their synthetic analogs order deltasone in the disorders of many organ systems.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ   วังอนานนท์)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  :
1. จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
2. กำหนดการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
order lioresal
3. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
4. รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2559

Comments

comments