ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 (ลงทะเบียน 9.00) ณ ห้อง MSC Hall โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 (ลงทะเบียน 9.00) ณ ห้อง MSC Hall โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน  2560

 

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่แนบมาด้วย  1.  จดหมายเชิญและแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

  1. วาระการประชุม
  2. รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน 2560 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 37 ครั้งที่ 1 ในวัน พฤหัสบดี ที่  27  เมษายน  2560  ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และเชิญรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.)  ณ ห้อง MSC Hall   โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ   โทร 02-688-1000
Side-effects generic lasix of a minor nature.
 

การประชุมสมาชิกครั้งนี้  พิเศษเป็นอย่างยิ่ง  ทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ สมัยที่ 37  จะแถลง แผนงาน กรอบการดำเนินงานตามนโยบาย  ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561   เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดของท่านสมาชิก

 

ทั้งนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านโปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800  บาท)

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา ท่านสมาชิกฯกรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยการส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ตามหมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

 

ขอแสดงความนับถือ
buy Antabuse
***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  :  1. จดหมายเชิญประชุมพร้อมแบบตอบรับและวาระการประชุม  2. รายงานการประชุมสมาชิกเดือน กุมภาพันธ์ 2560  3.Powerpoint ประกอบการประชุม  4. นโยบายคณะกรรมการสมัยที่ 37

Comments

comments