ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 2 วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 2 วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม  2560

 

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ในวัน พุธ ที่  24  พฤษภาคม  2560  ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และเชิญรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.)  ณ ห้อง Grand Meroz 1 ชั้น 3 โรงแรม อัลมีรอซ ซ.รามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ (Airport Link สถานีรามคำแหง) โทร +66 2 136 8700

 

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์  เกตุประยูร อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) จะมา Update  ข้อกำหนดของกรมขนส่งที่มีผลต่อรถและการจัดการรายการนำเที่ยว และ  คุณดนุชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการกลุ่มงานอิเลคทรอนิกส์และซอฟแวร์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( ITAP) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ติดอาวุธอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยี ในกลไกสนับสนุนจากภาครัฐ  เพื่อให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของท่านสมาชิกฯต่อไป
Adverse effects order motilium in children by an overdose of the drug.
 

ทั้งนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800  บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

map

Comments

comments