ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2559

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2559
เรียน     ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. จดหมายเชิญ
  2. วาระการประชุม
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม สมัยที่ 36 ครั้งที่ 11 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. และเชิญรับประทานอาหารว่าง) ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ โทร. 02 200 9000

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้เชิญ คุณชาญชัย ถนัดค้าตระกูล หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ” เพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบข้อมูล และความคืบหน้าของการจัดทำแผนฯดังกล่าว การจัดทำวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 และ ข้อเสนอยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ.2579 อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว พร้อมขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ ท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน/บริษัท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีมีผู้ติดตาม (เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 750 บาท) และโปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ได้ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 หรืออีเมล info@www.atta.or.th จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
(นายเจริญ วังอนานนท์)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายเชิญ
2. วาระการประชุม
3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม 

—————————–ATTA———————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : www.atta.or.th และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook : ATTA Thailand

Comments

comments