ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่  9 ในวันพฤหัสบดี ที่  14  ธันวาคม 2560 ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่  9 ในวันพฤหัสบดี ที่  14  ธันวาคม 2560 ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม  2560

เรียน      ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่  9 ในวัน พฤหัสบดี ที่  14  ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 – 13.30 น.  ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โทร. 02-229-3000

การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท สาคร  ทองมุณี  ตำแหน่ง  รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวต่อการขับเคลื่อนสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย  เพื่อให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของท่านสมาชิกฯต่อไป  พร้อมทั้งขอเชิญท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเข่าร่วมชมงาน ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชนเพื่อ Update ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับธุรกิจของท่านในลักษณะ B2B กับผู้แทนชุมชนและผู้ประกอบการจากทุกภูมิภาคของไทย

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website: https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage:  ATTA Thailand

ดาวน์โหลดเอกสาารแนบ 1. จดหมายขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 2.ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 3.แบบตอบรับ

Comments

comments