ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2562

Downloadไฟล์แนบ : 1.ลงทะเบียน Online   2.  จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2562  3. แบบตอบรับประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2562  

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2562

 

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่แนบมาด้วย

1.  กำหนดการ

  1.   แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  6 ในวันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง คริสตัล ชั้น 2 โรงแรม ตวันนา กรุงเทพฯ ถนนสุรวงศ์ โทร.02-136-8700

 

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ปี 2563 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments