ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา10.00-12.00น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ราชดำริ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา10.00-12.00น. ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ ราชดำริ กรุงเทพฯ

เอกสารดาว์นโหลด 1. จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2562    2. รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2562

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8   ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562   ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ โทร. 02-655-5555

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก   คุณอัครวิชย์   เทพาสิต   ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานระยอง    มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ  ถึงเวลาเที่ยวเมืองไทย … ไประยอง   เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท)  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045  และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

____________

 

Comments

comments