ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มช่องทางการค้าสู่คนนับล้านในยุคดิจิทัล | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มช่องทางการค้าสู่คนนับล้านในยุคดิจิทัล

เรียน ท่านสมาชิกและผู้ประกอบการ

ด้วยคณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยในทุกภูมิภาค รวมถึงผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด ด้วยการนำของภาคเอกชนและการสนับสนุนจากภาครัฐ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเข้าถึงตลาด (Market Access) กระบวนการธุรกิจ (Business Process) รวมถึงการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Business and e-Commerce) ให้เอื้อต่อการส่งเสริม SMEs เพื่อปรับโฉมธุรกิจแบบเดิมให้สอดคล้องกับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

ในการนี้ คณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด จึงกำหนดจัดงาน “สัมมนาเพิ่มช่องทางการค้าสู่คนนับล้าน: สร้างโอกาสการค้าในยุคดิจิทัล” ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างโอกาสการค้าในยุคดิจิทัลและความรู้เบื้องต้นและรูปแบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, สินค้าเกษตร, สุขภาพและความงาม, อาหารแปรรูป, ผลไม้แปรรูป, ขนมทานเล่น, อาหารและเครื่องดื่ม, สินค้าชุมชน, ของที่ระลึกและงานศิลปหัตถกรรม ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านสมาชิก เข้าร่วมงานสัมมนาในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกรุณาตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาไปยังฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร อาหารและบริการ ที่หมายเลข e-mail: suchira@thaichamber.org หรือที่หมายเลขโทรสาร. 0-2622-1878, 0-2622-1002 ภายในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2018-6888 ต่อ 2700, 2760 (คุณสุชีรา/คุณรัชกฤต)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

เอกสารแนบ : แบบตอบรับงานสัมมนา

งานสัมมนาเพิ่มช่องทางการค้าสู่คนนับล้านในยุคดิจิทัล กำหนดการสัมมนา

Comments

comments