ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ Brand Power” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ Brand Power”

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ Brand Power”

เรียน     ท่านสมาชิก

ด้วยผู้จัดทำโครงการ ATTA Next Gen  ได้จัดงานอบรมในหัวข้อเรื่อง “Brand Power” ขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งของวิถีธุรกิจในปัจจุบันที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการด้วยหลักเหตุผล (Rational) อย่างเดียว แต่มีความรู้สึก (Emotional)เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจด้วย  อีกทั้งการสร้างแบรนด์ที่ดียังส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของธุรกิจ  ความจงรักภักดีต่อแบรน์ทำให้เกิดการซื้อซ้ำ  และทำให้ขายสินค้าหรือบริการในกำไรที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ชื่อหลักสูตร:  “Brand Power”

รับสมัคร :      โดยแบ่งการเข้าอบรมเป็นสองรอบ รอบละ 50 คน

อบรมรอบแรก:       วันจันทร์ 6 มิถุนายน 2559    สำหรับกลุ่ม Next Gen (อายุ ไม่เกิน 37 ปี)

อบรมรอบที่สอง:   วันจันทร์ 13 มิถุนายน 2559   สำหรับกลุ่มสมาชิกทั่วไป

วัน เวลา  :       วันจันทร์ 6   มิถุนายน 2559   เวลา 13.00 – 17.00 น.

วันจันทร์ 13 มิถุนายน 2559   เวลา 13.00 – 17.00 น.

สถานที่   :        ณ โรงแรม Aloft  Sukhumvit 11 ( BTS สถานีนานา)

ค่าใช้จ่าย  :       ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

วิทยากร  :       Mr. Seksan Hongboonrit (Currently hold Senior Brand Manager at Dumex Thailand, Danone Group) เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและมีประสบการณ์ด้านการตลาดในแวดวงบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก อีกทั้งประสบการณ์การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นและความสามารถในการสอนแบบ Interactive ที่เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ที่พิสูจน์มาแล้วกับการเป็นอาจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจ โปรดส่งแบบตอบรับมายังสมาคมฯ   แฟ็กซ์  เบอร์  0-2237-6045  หรือ อีเมล info@www.atta.or.th  ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่สมัครก่อนจนครบจำนวน ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน: คุณนุชนาฎ  เชียงชัย โทร 0-2237-6046-8 ต่อ 22

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

———จดหมายส่งทางอีเมล์———

(นายเจริญ วังอนานนท์)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

คลิกเอกสารที่นี่: จดหมายเชิญอบรมในหัวข้อเรื่อง Brand Power

ใบลงทะเบียน BRAND POWER

Screen Shot 2016-05-12 at 8.36.11 PM Screen Shot 2016-05-12 at 8.37.04 PM

Comments

comments