ขอเชิญ สมาชิกสามัญ ตลาดจีน ประชุมหารือ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญ สมาชิกสามัญ ตลาดจีน ประชุมหารือ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560

ที่ สนญ. 124 /2560

26  พฤษภาคม  2560

เรื่อง       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ ตลาดจีน

 

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการนำเที่ยวให้จัดรายการทัวร์อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ระบบการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมั่นคง  พร้อมมีบทลงโทษทันทีต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งยังคงมีผู้ประกอบ การบางรายที่ทิ้งกรุ๊ปทัวร์ขณะนำพาตามรายการนำเที่ยวตามข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอแล้วนั้น ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุกภาคส่วน

ด้วยประการนี้ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกตลาดจีนร่วมกัน เพื่อระดมข้อคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขปัญหาปฎิบัติไปในทางเดียวกัน   ในวันพฤหัสบดีที่  1  มิถุนายน  2560 เวลา 14.00–17.00 น. ( ลงทะเบียน เวลา 13.00 น. )    ณ   ห้องบอลรูม  ชั้น 3   โรงแรมดิอิมเมอรัลด์   ถนนรัชดา กรุงเทพฯ  

จึงเรียนมาเพื่อเชิญสมาชิกสามัญตลาดจีนทั้งสองสมาคมฯโปรดเข้าประชุม ตามวันเวลา ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
There is clinical evidence lasix without prescription of safety of the drug.
นาย วิชิต ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

20170526152934789_0001

 

20170526152934789_0002

20170526152934789_0003

Comments

comments