ขอเรียนเชิญกรุณาให้เกียรติรับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ขอเรียนเชิญกรุณาให้เกียรติรับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

ขอเรียนเชิญกรุณาให้เกียรติรับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๖๗

เจริญพร นายกสมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และสมาชิกฯ

เมื่อวันมาฆบูชา ประจําปี ๒๕๖๗ ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง วัดทองนพคุณ ได้ประสานความร่วมมือกับสํานักงานเขตคลองสาน โรงพยาบาลตากสิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ในการบําเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อให้ท่านและสมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการบําเพ็ญกุศลทานจากการฟังธรรม “มหาชาติเวสสันดรชาดก” อีกทั้งจะได้เป็นขวัญและกําลังใจให้แก่วัดทองนพคุณและคณะกรรมการจัดงานฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและสมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้กรุณาให้เกียรติรับเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๖ – ๗ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลานพคุณอเนกบุญประสิทธิ์ วัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ๑๗ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) ในโอกาสนี้ วัดทองนพคุณ ได้เรียนเชิญ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพ และร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ดังกล่าว

จึงขอเจริญพรมาเพื่อได้กรุณาพิจารณาให้เกียรติรับเชิญ อาตมภาพและวัดทองนพคุณ ขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านนายกสมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เจริญยิ่งด้วยลาภ ยศสรรเสริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งที่ปรารถนา ทุกทิพาราตรีกาล เทอญฯ ทั้งนี้ ขอได้กรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการจัดงานฯ ทราบล่วงหน้าด้วย เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่ให้การต้อนรับต่อไป

Download เอกสารแนบได้ที่ Link : https://drive.google.com/file/d/1oFgo1SeW7bJtiDxAZVRwkmmCeP5tOCYp/view?usp=sharing

ขอเจริญพร
พระพรหมวชิรธีร์คุณ
เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ

Comments

comments