ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดห้วยเขย่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดห้วยเขย่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร   1. ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน  2. กำหนดการ   3. ใบตอบรับคณะ ATTA ทอดกฐิน

เรียน      ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดให้มีการทอดกฐินประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดห้วยเขย่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากวัดห้วยเขย่ง เป็นวัดที่ขาดปัจจัยและการบูรณะหลายอย่าง เช่น เมรุเผาศพ, ถาดรองถ่านพร้อมกับรางเหล็กสำหรับเคลื่อนศพเข้าเตาเผา, บริเวณทางเดินรอบเมรุเวลาเวียนศพ พื้นยังเป็นดินในฤดูฝนทำให้มีปัญหามาก และยังไม่มีถนนเข้าถึงเมรุ, ไม่มีห้องน้ำสาธารณะ, ศาลาสำหรับประกอบพิธียังไม่มีบานประตู หน้าต่าง เป็นต้น  ในโอกาสนี้สมาคมฯ ขอบอกบุญมายังท่านสมาชิก โดยจะทำการบูรณะดังต่อไปนี้

  1. บูรณะเมรุพร้อมสร้างเตาเผาศพใหม่
  2. เทพื้นคอนกรีตจากถนนเข้าสู่เมรุ และ บริเวณรอบเมรุเผาศพ
  3. สร้างห้องน้ำจำนวน 6 ห้อง  แบ่งเป็น  ชาย 2 ห้อง   หญิง 4 ห้อง  พร้อมอุปกรณ์
  4. ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง  ศาลาสำหรับประกอบพิธี

ท่านสมาชิกสามารถร่วมทำบุญได้ดังนี้  รองประธานฯ ท่านละ 1,000 บาท, กรรมการ ท่านละ 500 บาท หรือร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา และขอความกรุณาท่านสมาชิกเชิญชวนญาติ พี่น้อง พนักงาน บุคคลที่ท่านรู้จักร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย  โดยมอบเงินสดได้ที่สมาคมฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่บัญชี 011-1-71468-1 เมื่อชำระแล้วกรุณาส่งใบ Pay-in กลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th

สำหรับท่านสมาชิกที่สนใจจะร่วมเดินทางไปทอดกฐินในครั้งนี้  มีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,800 บาท  กรุณาส่งใบตอบรับพร้อมกับชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมฯขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments