ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เอกสารที่ส่งมาด้วย

๑. คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ที่ ๑๘/๒๕๖๑ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                     

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

———————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8 Ext.11 or 19

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th  

Website : www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

 

Comments

comments