ขอแจ้งข้อมูลมัคคุเทศก์ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลมัคคุเทศก์ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

ขอแจ้งข้อมูลมัคคุเทศก์ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 

ดาวน์โหลด

๑. คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ที่ ๑๐๒/๒๕๖๐ พักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒. คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร ที่ ๑๐๓/๒๕๖๐ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

Comments

comments