ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เรื่อง        ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย        อ้างอิงหนังสือเลขที่ กก 0403.0201/196 ลงรับวันที่ 3 มีนาคม 2559

ตามที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 7 ราย คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 5 ราย และ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 1 รายตามลำดับ รวมทั้งหมด 13 ราย นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16(2) ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว อันถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มาตรา 45 มาตรา 46 ประกอบมาตรา 80 ซึ่งมีบทระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ทางสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะต้องห้าม มาเพื่อทราบ

จึงขอเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

—————————-ATTA——————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8  Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : www.atta.or.th

Facebook :  ATTA Thailand209_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว_Page_01 209_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว_Page_15

Comments

comments