ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เรื่อง        ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย        อ้างอิงหนังสือเลขที่ กก 0403.0201/1018 ลงรับวันที่ 11 เมษายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.facebook.com/124202791007354/photos/pcb.991475614280063/991475390946752/?type=3&theater

ตามที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 2 ราย คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 1 ราย และ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 10 ราย คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 1 ราย  รวมทั้งหมด  13  รายนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16(2) ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว อันถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มาตรา 45มาตรา 46 ประกอบมาตรา 80 ซึ่งมีบทระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ทางสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะต้องห้าม มาเพื่อทราบ

จึงขอเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8 ต่อ 11

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th / kullasatree@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

Comments

comments