ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เรียน ท่านสมาชิกฯ

ตามที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๒ ฉบับ และคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ๑ ราย ดังนี้

๑. คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่ ๕๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (บริษัท ตาดี แค๊ปปิตอล จำกัด)

๒. คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ ๕๗/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (บริษัท โอเรียน โคเรีย แทรเวล จำกัด)

๓. คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเสนีย์ วรรณทอง จาก เจไออี เซ็นเตอร์
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) (ข) ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว อันถือเป็นความผิด พระราชบัญญัติธฦรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ ประกอบมาตรา ๔๐ และมาตรา ๕๐ (๒) (ข) มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ ประกอบมาตรา ๘๖ ซึ่งมีบทระวางจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีบทลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยจวและมัคคุเทศก์กลาง
Endocrine disorders buy deltasone are indicated under the following conditions.
สมาคมฯจึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะต้องห้ามมายังท่านเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่  890_สน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯแจ้งข้อมูลคำสั่งเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตฯ ณ วันที่ 3 พ.ย.59

Comments

comments