ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว (คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว)

เรื่อง      ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เรียน      ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คำสั่งจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เลขที่ กก0403.0201/1608 834_แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ณ วันที่ 11 ต.ค.59

ตามที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 2 ราย นั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16(2) มาตรา 17(1) (ข) ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว อันถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มาตรา 45 มาตรา 46 ประกอบมาตรา 80 และ มาตรา 50 (2) (ข) มาตรา 62 มาตรา 63 ประกอบมาตรา 86 ซึ่งมีบทระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และมีบทลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะต้องห้ามมายังสมาคมฯทราบ

คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท ไทย – เอเชีย ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
2. บริษัท มาย ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. คำสั่งจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เลขที่ กก0403.0201/1608 834_แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ณ วันที่ 11 ต.ค.59

 

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8 ต่อ 11

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th / kullasatree@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

 

Comments

comments