ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

เรื่อง      ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เรียน     ท่านสมาชิกฯ

อ้างอิงถึงหนังสือจาก สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ที่ กก ๐๔๐๓.๐๒๐๑/๑๕๒๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๒ ราย คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๑ ราย และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางสาขากรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเพิกถอนใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๓ ราย คำสั่งพักใช้ใบอนุญาต มัคคุเทศก์ จำนวน ๑ ราย ตามลำดับ

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๒ ราย
๑.บริษัท ไท่ หงษ์ ต๋า ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด
๒.บริษัท จุ้น ไทย ทราเวล จำกัด

คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๑ ราย
๑.บริษัท อินสไปร์ แทรเวลเล่อร์ เซอร์วิส จำกัด

คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สาขากรุงเทพมหานคร ๓ ราย
๑.บริษัท ฮีโร่ ทราเวล จำกัด
๒.บริษัท บิโค่ ทริป (ไทยแลนด์) จำกัด
๓.บริษัท ทัวร์ครับ ซีโอ จำกัด

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน ๑ ราย
๑.นายสหรัฐฐ์ สารแสง

ทางสมาคมฯ จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่โดนคำสั่งพักและเพิกถอนใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มายังท่านสมาชิกฯทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายแจ้งข้อมูลคำสั่งเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 
—————————–ATTA———————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : www.atta.or.th และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook : ATTA Thailand

 

Comments

comments