ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้าม (คำสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้าม (คำสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว)

เรื่อง      ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้าม
เรียน      ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      คำสั่งจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

ด้วย สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๒ ราย คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๓ ราย และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๗ ราย คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน ๑ ราย นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ (๒) ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว อันถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มาตรา ๔๕ มาตร ๔๖ ประกอบมาตรา 80 ซึ่งมีบทระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จึงขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะต้องห้ามมายังท่านเพื่อทราบ

๑. คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
– บริษัท สไมล์ วิชั่น เอ็นจอย
– บริษัท เจีย เหว่ย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– บริษัท อนาโทเลียน เอ็กซ์เพรสส์ จำกัด

๒. คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
– บริษัท ซิน หยวน ทราเวล จำกัด
– บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด
– บริษัท กางไท้ จำกัด
– บริษัท อินเทรพิด (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัท เจียไท้ ทราเวล กรุ๊ป จำกัด
– บริษัท เอส ที เอ แทรเวิล จำกัด
– บริษัท เอเชี่ยนไฟล้ท์ เซอร์วิส จำกัด
– บริษัท สยาม ฮอลปิเทลลิตี้ จำกัด
– บริษัท ไท่ ซิน เซิ่ง จำกัด
– บริษัท นิว ไท่ ว่าน กั๋ว ทราเวล จำกัด

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. คำสั่งจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

 

—————————–ATTA———————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : www.atta.or.th และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook : ATTA Thailand

Comments

comments