ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้าม (รับเข้าวันที่ 9 พ.ค.2560) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้าม (รับเข้าวันที่ 9 พ.ค.2560)

เรื่อง        ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้าม (ลงวันที่ 24 เมษายน 2560)

 

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย        คำสั่งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ที่ กก 0403.0401/51

 

ด้วยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

 

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 2 ราย ได้แก่

  1. บริษัท ไทยมอนิ่งซันทัวร์
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ถาวร

 

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

นายจรัส  อารยะชัย

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Lasix online
 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  คำสั่งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ที่ กก 0403.0401/51

9L0-012  
9L0-066  
ADM-201  
AWS-SYSOPS  
C_TFIN52_66  
c2010-652  
c2010-657  
CAP  
CAS-002  
CCA-500  
CISM  
CISSP  
CRISC  
EX200  
EX300  
HP0-S42  
ICBB  
ICGB  
ITILFND  
JK0-022  
CISSP  
350-029  
70-412  
200-310  
400-101  
350-018  
70-461  
220-902  
1z0-808  
70-178  
SY0-401  
CISSP  
2V0-621  
CISSP  
70-486  
400-101  
ITILFND  
70-410  
300-075  
JN0-360  
Generally acquire lasix is well tolerated.
200-310  
1z0-808  
350-050  
CCA-500  
MB5-705  
810-403  
70-346  
100-105  ,
CISSP  
PEGACPBA71V1  
70-532  
300-070  
100-101  
CAP  
c2010-657  

Comments

comments