ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง  ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เรียน  ท่านสมาชิก

อ้างถึง  1.คำสั่งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ที่ 3906/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558
2. คำสั่งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ที่ 3/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

ตามที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 1 ราย และได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 1 ราย รวมทั้งหมด 2 ราย นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (2) ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว อันถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มาตรา 45 มาตรา 46 ประกอบมาตรา 80 ซึ่งมีบทระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อขอแจ้งข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

———————–ATTA————————-

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS

33/42-43 Wall Street Tower

10th FL., Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak,

Bangkok 10500 THAILAND.

Tel : (662) 237-6046-8, Fax : (662) 237-6045

Email : info@www.atta.or.th, Website : www.atta.or.th

logo-adobe-pdfสน.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวฯ_มีคำสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว.pdf

Comments

comments