ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 37 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 37

เรื่อง       ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญทุกท่าน

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ

 

ด้วยทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระรามสี่ สีลม กรุงเทพฯ

 
Lasix reviews
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ จะมีวาระพิเศษ คือ วาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 37 ประจำปี 2560 – 2561  ซึ่งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับสมาคมฯ ในหมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อที่ 34  โดยที่ สมาชิกสามัญแต่ละรายมีสิทธิ์ลงคะแนนได้ 1 เสียง  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นตัวแทน 1 ใน 3 รายชื่อที่สมาชิกได้เสนอไว้กับสมาคมฯเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถมอบอำนาจในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนแก่ผู้อื่นได้

 

เพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่จะมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิก (ประเภทสามัญ) แต่ละรายช่วยดำเนินการดังนี้

1.กรุณาตรวจสอบรายชื่อกรรมการหรือตัวแทนบริษัทของท่านที่สามารถกระทำการแทนบริษัทได้นั้นว่ายังคงเป็นบุคคลเดิมหรือไม่

2.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 7 กำหนดไว้ว่า “สมาชิกสามัญต้องเสนอชื่อบุคคลไม่เกิน 3 ท่านเป็นตัวแทนนิติบุคคลนั้นๆ ไว้เพื่อออกเสียงลงมติออกเสียงเลือกตั้ง และสมัครเข้ารับเลือกตั้ง” กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนนิติบุคคลนั้นๆ สมาชิกจะต้องแจ้งให้สมาคมฯทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง หรือ สมัครเข้ารับเลือกตั้ง หากรายชื่อกรรมการหรือตัวแทนที่สมาชิกได้จดทะเบียนไว้กับสมาคมฯได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนบางท่านที่ให้ไว้กับสมาคมฯ กรุณากรอกรายชื่อตัวแทนสูงสุดเพียง 3 ท่าน ลงแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ พร้อมลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ข้อมูลและประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ต้องส่งแบบฟอร์มฉบับจริงกลับมายังสมาคมฯ ก่อนวันที่ 23  มีนาคม  2560

3.เพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ กรุณาส่งสำเนาหนังสือรับรอง ของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ฉบับล่าสุดมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560  เพื่อสมาคมฯ จะได้ดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลของแต่ละบริษัทให้ถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของท่านอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
Form of issue acquire motilium For 100 ml in a vial of dark glass with a screw cap.
 

ดังนั้น สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านโปรดดำเนินการโดยเร่งด่วน หากท่านเพิกเฉยอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  ท้ายสุดนี้สมาคมฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านสมาชิกด้วยการเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันและเวลาดังกล่าว จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(  นายเจริญ  วังอนานนท์  )

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

————————————————————————————————————————————–

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ

Comments

comments