ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดโครงการ “เที่ยวฟิน In ภาคกลาง” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดโครงการ “เที่ยวฟิน In ภาคกลาง”

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับ บริษัท ดีเอ็นเอ เอเชีย จํากัด และบริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ดําเนินการร่วมจัดโครงการ “เที่ยวฟิน In ภาคกลาง” กําหนดดําเนินกิจกรรม ในระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน – ๓o มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคกลางทั้ง ๑๗ จังหวัด ให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และตอกย้ําว่าจังหวัดในภาคกลางมีจุดท่องเที่ยวที่หลากหลากให้นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม ผ่านอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตจังหวัดภาคกลาง จากการเดินทางข้ามจังหวัดของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ และสร้างแรงกระตุ้นการเดินทางให้กับกลุ่มเป้าหมาย (นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มวัยทํางาน/ครอบครัว/สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์) ในการเดินทางสู่จังหวัดต่างๆ ของภูมิภาคภาคกลางนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าวเป็นที่รู้จักและกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง ท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ “เที่ยวฟิน In ภาคกลาง” ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นผ่านช่องทางของเครือข่ายพันธมิตรของท่านตามที่เห็นสมควร และ ททท. ขอนําส่งข้อมูลสําหรับประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายฐมพัฒน์ วัฒนผล พนักงานการตลาด ๖ งานภาคกลาง ๓ กองตลาดภาคกลาง ภูมิภาคภาคกลาง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๑๘๐๓-๔๓๓๒ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายอัครวิชย์ เทพาสิต
ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคกลาง ทําการแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กองตลาดภาคกลาง
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๓๔๕-๔๘
โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๘๒๑๗

Comments

comments