ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรียน ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วย ได้มีกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเดิม พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 กำหนดวันใช้บังคับแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (แบบ ตม.1 – 14)

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศให้คนต่างด้าวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย
Buy buy zoloft online 100mg Tablets.
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

Comments

comments