ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางภาคใต้ (จังหวัดสงขลา – จังหวัดสตูล) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางภาคใต้ (จังหวัดสงขลา – จังหวัดสตูล)

ดาวน์โหลด 1. กำหนดการเดินทาง 2. ข้อกำหนดในกำรรับสมัครเข้ำร่วมกิจกรรมเดินทำงสำรวจเส้นทำงท่องเที่ยวเมืองรอง

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ (ตลาดจีน)

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้กำหนดจัดกิจกรรมการเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางภาคใต้ (จังหวัดสงขลา – จังหวัดสตูล)   ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสได้เข้าสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ไปยังเมืองรองของประเทศไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรม DMC Educational Trip นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ให้บริการนำเที่ยวนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองเพื่อกำหนดเส้นทางเสนอขายตลาด

การเดินทางครั้งนี้กำหนดให้ผู้ร่วมเดินทางได้จำนวน 8 บริษัท ขอจำกัดผู้เดินทางบริษัทละ 1 ท่าน ค่าใช้จ่ายบริษัทละ 3,000 บาท หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และชำระค่าเดินทางเป็นเงินสด ณ งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ ชั้น 1 อาคาร ททท. หรือ ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 387-1-00001-9 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยให้ส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินมายัง ททท. ที่หมายเลขโทรสาร 02 250 5608 หรืออีเมลล์ tamrongsak55@gmail.com เจ้าหน้าที่ประสานงาน ททท. คุณธำรงค์ศักดิ์ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ โทร 0-22505500 ต่อ 1221 มือถือ 083 058 9600  ภายในวันที่  19 กันยายน  2561

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments