ข้อมูลโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > TAT Marketing Database > ข้อมูลโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

เรื่อง    ข้อมูลโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 

เรียน    ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอส่งข้อมูลโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย

 

๑.รายงานวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.๒๕๗๙ พร้อมแผ่น DVD ข้อมูลจำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด (Download)  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://secretary.mots.go.th/policy/ewt_dl_link.php?nid=1779
purchase nolvadex
 

๒. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) พร้อมแผ่น DVD ข้อมูลจำนวน ๑ ชุด โดยสามารถดาวน์โหลด (Download)  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://secretary.mots.go.th/policy/ewt_dl_link.php?nid=1782

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

Comments

comments