จดหมายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > จดหมายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
เรื่อง    จดหมายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
 
เรียน    ท่านสมาชิกฯ
 
Where liver disease is present lasix without prescription biliary elimination is reduced up to 50%.

สิ่งที่ส่งมาด้วย จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 
จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด อาจเป็นเหตุให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง ยกเว้นไม่ทำการเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อันเป็นเหตุให้อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต เฉพาะคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
 
ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์ตามรายละเอียดที่ส่งมานี้
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
cheap Antabuse

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
ATTA

Comments

comments