‘บิ๊กตู่’ดันแผนบูรณาการท่องเที่ยว-กีฬา | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ‘บิ๊กตู่’ดันแผนบูรณาการท่องเที่ยว-กีฬา

‘บิ๊กตู่’ดันแผนบูรณาการท่องเที่ยว-กีฬา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เพื่อติดตามความก้าวหน้าภารกิจสำคัญตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารราชการประเด็นต่างๆ เช่น การบูรณาการงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาประเทศ การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการประสานงานอันดีระหว่างกัน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี เน้นยํ้าและผลักดันดำเนินงาน 4 เรื่อง ได้แก่1. ความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งต้องมีการผลักดันด้านการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาโครงสร้างของกระทรวงฯ 2. การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เรื่องการดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งจะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมเจ้าท่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงการใช้จ่ายภาคการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. Digital Tourism ซึ่งเป็นการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นระบบดิจิตอล และ 4. ด้านกีฬา ดำเนินการปฏิบัติตามแผน ปฏิรูปกีฬา ตามแผนปฏิรูปที่สภาปฏิรูปเสนอขึ้นมา เช่นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เน้นการเดินหน้าเรื่องความเป็นเลิศเชิงวิชาการเช่น กระทรวงฯ มีสถาบันการพลศึกษา(สพล.) อยู่แล้ว โดยให้มีการปรับปรุงและยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงเน้นยํ้าเป้าหมายรายได้ด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยว, การกระจายรายได้, และการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อความรักและเข้าใจประเทศไทย ในด้านกีฬาก็มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งในอาเซียนตามวัตถุประสงค์กีฬาสู่ความเป็นเลิศ, กีฬาพัฒนาคนอย่างเท่าเทียม, กีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี, และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ได้รับทราบ อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องรับผิดชอบทำให้การพัฒนาไม่เบ็ดเสร็จ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่และบุคลากรระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐ และการสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชนและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา:หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Comments

comments