ประกาศคำสั่งจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประกาศคำสั่งจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง       ประกาศคำสั่งจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่แนบมาด้วย  1.  คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 443/2559

  1. คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559

 

                ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 ประกอบมาตรา 3 และ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ประกอบมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ในการกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และ ทรัพยากรปะการัง บริเวณ  7  พื้นที่  ได้แก่ (1) เกาะมันใน จังหวัดระยอง (2) เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) เกาะเหลื่อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (4) เกาะไข่ จังหวัดชุมพร (5) เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต (6) แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต และ (7) เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อเข้มงวดกวดขันต่อนักท่องเที่ยว

 

                ซึ่งหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้มาตราดังกล่าวแล้ว พบว่ามีนักท่องเที่ยวหลายราย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จึงทำให้เกิดกรณีถูกจับกุมและเปรียบเทียบปรับไปหลายราย

 

                สมาคมฯ จึงขอประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ มายังท่านผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตราดังกล่าวด้วย

               

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

   ขอแสดงความนับถือ

  ***ส่งทางอีเมล***

  (นายเจริญ   วังอนานนท์)

194_ประกาศคำสั่งจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชา 194_ประกาศคำสั่งจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - พื้น คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - พื้น2 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - พื้น3 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - พื้น4 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง - พื้น5 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง_Page_1 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง_Page_9 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง_Page_8 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง_Page_7 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง_Page_6 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง_Page_5 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง_Page_4 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง_Page_3 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง_Page_2

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments