ประชาสัมพันธ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว VAT Refund for Tourists Thailand | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ประชาสัมพันธ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว VAT Refund for Tourists Thailand

เรียนท่านสมาชิก
ประชาสัมพันธ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว VAT Refund for Tourists Thailand

ตามหนังสืออ้างถึงกรมสรรพากรโดยกลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ได้ขอความอนุเคราะห์สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ “VAT Refund for Tourists Thailand” นั้น

กรมสรรพากรได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อความสื่อประชาสัมพันธ์คําแนะนําการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ “VAT Refund for Tourists Thailand” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอคืนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

Comments

comments