ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Green Asia and Sustainability Forum | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Green Asia and Sustainability Forum

ด้วยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “Green Asia and Sustainability Forum : Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Next Normal” ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ คอนเวนชันฮอลล์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ กรมการท่องเที่ยว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Comments

comments