ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน

เรื่อง       ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. จดหมายแจ้งจากกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

                              2.ใบสมัคร

                              3.ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร จำนวน  ฉบับ

ด้วย กรมการท่องเที่ยว โดยกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน ครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่  ๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีความสนใจในการจัดทำสัญญาคู่ค้ากับผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีโอกาสและช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงได้เปิดรับลงทะเบียน ณ กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ทั้ง ๑๔ สาขา ตั้งแต่วันที่ ๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
General deltasone reviews Precautions.
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นหน่วยงานหลักด้านการท่องเที่ยว มีเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีศักยภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เป็นตลาดท่องเที่ยวจีน ที่มีความสนใจในการลงทะเบียนจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีนดังกล่าวทราบ

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ มาได้ที่

  • สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เลขที่ ๓๓/๔๒-๔๓ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ออฟฟิศคอนโดมิเนียม ชั้น 10  ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  ๑๐๕๐๐

เพื่อทางสมาคมฯ จะรวบรวมนำส่งไปยัง กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  ภายในวัน ศุกรที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐

ติดต่อสอบถามได้ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นายธนิตย์  แสวงพรรค เบอร์โทร ๐๒-๒๓๗-๖๐๔๖ ต่อ ๑๒, ๑๖, ๒๔

*เอกสารในการยื่น ประกอบด้วย

๑.  ใบสมัคร  จำนวน   ฉบับ  (กรรมการ หรือผู้มีอำนาจจัดการแทน กรุณาลงชื่อและประทับตราบริษัทให้เรียบร้อย)

๒.  สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน   ฉบับ  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจจัดการแทน จำนวน ๑  ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

๔.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน   เดือน  จำนวน   ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

๕.  สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน   เดือน  จำนวน   ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
order nolvadex
๖.  ตราประทับของบริษัท (ประทับตราลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้าย)

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

ดาวน์โหลดเอกสาร 1.จดหมายแจ้งจากกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

                                2.ใบสมัคร

                                3.ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร 

 

 

                                   

Comments

comments