ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน ครั้งที่ 4 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน ครั้งที่ 4

ดาวน์โหลด เอกสาร จดหมาย พร้อม ใบสมัคร  1  ฉบับ

เรียน ท่านสามชิกฯ

ด้วย กรมการท่องเที่ยว โดยกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน ครั้งที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีความสนใจในการจัดทำสัญญาคู่ค้ากับผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีโอกาสและช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงได้เปิดรับลงทะเบียน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว และ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ทั้ง 14 สาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

กรมการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนดังกล่าว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีนที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯทราบ โดยมีเอกสารที่ใช้ในการยื่นลงทะเบียน ประกอบด้วย

  1. ใบสมัคร จำนวน 1  ฉบับ
  2. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 1  ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ทุกหน้า ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  1  ชุด
  6. ตราประทับของบริษัท (ประทับตราลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายของใบสมัคร)

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน ลงชื่อ และประทับตราบริษัทในเอกสารทุกแผ่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tourism.go.th

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments